Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako „RODO”) przekazujemy następujące informacje.

 

1.      Dane administratora danych osobowych

Współadministratorami danych osobowych przetwarzanych w Serwisie i za pomocą jego funkcjonalności jest: „Create4You Piotr Krysiak” w Tarnowie Podgórnym przy ul. 23 pazdziernika 74, NIP: 666-205-47-07, REGON:302839329

 

2.      Odpowiedzialność współadministratorów

Współadministratorzy danych, uzgodnili, że odpowiadają w takim samym stopniu za wypełnienie obowiązków wynikających  z przepisów RODO.

3.      Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Adres email: piotr@growitbox.com , nr telefonu: +48 796337340

4.      Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna

Przetwarzamy dane osobowe:

1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. „a” RODO w zakresie w jakim wyraziłeś na to zgodę przy dokonywaniu rezerwacji miejsca na usługę, podczas prowadzenia korespondencji w sprawie warunków usługi lub uzyskania innych informacji (dobrowolnie wyrażona zgoda poprzez wyraźne działania potwierdzające), przy wysłaniu zapytania poprzez formularz kontaktowy oraz przy zapisie na Newsletter;

2) na podstawie art. 6 ust.1 lit. „b” RODO w celu zawarcia i wykonania umowy, a w tym umowy o świadczenie usług szkoleniowych, umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz o zakupy na na platformie growitbox.com;

3) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. „c” RODO do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze:

a) jeżeli zapisujesz się na usługi w ramach Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego (Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. – art. 30a pkt. 1 oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego  w formach pozaszkolnych § 21 ust. 5 pkt 1 oraz załącznik nr 5 do Rozporządzenia),

b) jeżeli otrzymujemy od Ciebie płatności (Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług – art. 106b, art. 106e);

4) na podstawie art. 6 ust.1 lit. „f” RODO tj. prawnie usprawiedliwionego interesu administratora lub osób trzecich.

 

5.      Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania i adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej, nr telefonu, data i miejsce urodzenia, branża zatrudnienia, PESEL, nr konta bankowego, jeżeli dokonujesz płatności przelewem tradycyjnym

 

6.      Informacje o odbiorcach danych osobowych

Dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji umowy lub obsługi zgłoszenia, w sposób niewykraczający poza nasze polecenie, przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, naszym pracownikom, księgowym i prawnikom, firmom IT, firmie hostingowej, firmie zajmującej się niszczeniem dokumentów tajnych i nośników danych, Pay Pro S.A. jeżeli dokonujesz płatności online, bankom

7.      Informacja o zamiarze przekazania danych osobowych odbiorcy w państwie trzecim

Dane osobowe będą  przekazane do państwa trzeciego, które należy do programu Privacy Shiled (Tarcza Prywatności).

8.      Okres przechowywania danych osobowych

Dane będą przechowywane:

1) w celach opartych na zgodzie do czasu wycofania zgody,

2) w celach opartych na prawnie usprawiedliwionym interesie do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub przedawnienia roszczeń,

3) w celach opartych na przepisach prawa, przez czas wskazany w przepisach

 

9.      Prawnie uzasadnione interesy administratora lub osób trzecich

W prawnie usprawiedliwionym interesie administratora lub osób trzecich leży:

1) zabezpieczenie informacji i dowodów, na wypadek potrzeby dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami,

2) możliwość nawiązania kontaktu i wymiany informacji oraz danych w związku z zawarciem i realizacją umów.

 

10.   Informacja o prawach osoby, której dane dotyczą

Osoba, której dane dotyczą ma prawo:

1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

2) sprostowania (poprawiania) swoich danych,

3) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

4) przenoszenia danych,

5) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11.   Informacja o prawie wniesienia sprzeciwu

 

W przypadku przetwarzania danych osobowych opartego na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora, osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia sprzeciwu; w takim przypadku zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu, chyba że będziemy  w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

12.   Informacja o prawie cofnięcia zgody

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdej chwili cofnięta, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

13.   Informacja o prawie skargi

W przypadku uznania, że przetwarzamy dane w sposób naruszający prawo, osoba, której dane dotyczą może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

14.   Źródło pochodzenia danych

Dane pochodzą od osoby, której dane dotyczą lub osoby trzeciej (tj. osoby zgłaszającej na szkolenie osobę, której dane dotyczą lub wykonała zakupy na platformie growitbox.com) działającej w interesie osoby, której dane dotyczą (uczestnika szkolenia). Podanie danych jest dobrowolne dla celów opartych na zgodzie,  w pozostałym zakresie jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy, świadczenia usług, dostawy towarów i wykonania zlecenia.

 

15.   Informacja o profilowaniu

Nie wykorzystujemy danych osobowych w celu podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany (nie profilujemy).