Regulamin sklepu internetowego growitbox.com


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1.    Właścicielem sklepu internetowego „growitbox.com”, działającego pod adresem http://growitbox.com zwanego dalej Sklepem, jest Piotr Krysiak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Create4You Piotr Krysiak” w Tarnowie Podgórnym przy ul. 23 pazdziernika 74, NIP: 666-205-47-07, REGON:302839329
2.    Sklep prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.
3.    Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski.
4.    Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie www.growitbox.com  kierowane przez „Create4You Piotr Krysiak” do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do zawarcia umowy.
5.    Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień regulaminu Sklepu
6.    Wszelką korespondencję ze Sklepem, w tym zwroty i reklamacje należy kierować na adres: Create4You Piotr Krysiak, ul. Wiśniowy Sad 4a 62-080 Tarnowo Podgórne.


II. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ


1.    Wszystkie ceny podane na stronie internetowej Sklepu wyrażone są w złotych polskich (PLN). Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Cena podawana na stronie internetowej www.growitbox.com zawierają podatek VAT. Cena nie obejmuje kosztów przesyłki.
2.    Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.growitbox.com. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.
3.    Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.
4.    Growitbox.com zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania (tj. nie przyjęcia oferty Klienta, który złożył zamówienie), niezależnie od możliwości realizacji zamówienia przez growitbox.com, w przypadku zamówienia złożonego przez Klienta, który wcześniej nie odebrał zamówionego towaru lub gdy autentyczność zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość
5.    Za moment przyjęcia zamówienia uważa się przekazanie zamawiającemu informacji o nadaniu statusu „wysłane”, a w przypadku gdy wybrano opcję płatności przelew - przedpłata lub płatność elektroniczną za moment zawarcia umowy uważa się dokonanie płatności na wskazane przez sprzedawcę konto.


III. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ


1.    Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 3 dni roboczych od dnia zarejestrowania wpływu należnej kwoty na rachunek bankowy Sklepu.
2.    Na czas otrzymania przesyłki składa się:
a.    czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki)
b.     czas dostawy.
3.    Zamówione towary wysyłane w Polsce są za pośrednictwem Kuriera Inpost, DHL przesyłką kurierską oraz paczkomaty inpost. Koszt przesyłki na terenie kraju wynosi 16,00 zł za kuriera, za paczkomaty inpost 10,6 zł
4.    Do ceny towaru należy doliczyć koszt dostawy.
5.    Czas realizacji zamówienia nie obejmuje czasu dostawy przesyłki przez kuriera Inpost.
6.    Do każdego zamówienia dołączany jest paragon.
7.    Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, „Create4You” Piotr Krysiak zaleca sporządzić protokół szkodowy.

8. Zamówienia realizowane są od poniedziałku do czwartku.


IV. PŁATNOŚCI


1.    Płatność za towar może być dokonywana przez Klienta w następujący sposób
a.    Przelew na rachunek bankowy
b.    Za pośrednictwem platformy Przelewy24
2.    Wpłaty online kartą kredytową i mTransferem obsługuje serwis PayPro S.A. za pośrednictwem platformy Przelewy24.
3.    W przypadku wyboru przez Klienta następujących sposobów płatności: przelew, karta kredytowa lub mTransfer, Klient powinien dokonać zapłaty w terminie 14 od złożenia zamówienia. W przypadku zamówień opłacanych przelewem, zastosowanie mają następujące dane do przelewu:
Bank:    ING Bank Śląski
Nr konta:    98 1050 1520 1000 0092 0239 8278
Odbiorca:    Create4You Piotr Krysiak
Adres odbiorcy:    ul. Wiśniowy Sad 4a, 62-080 Tarnowo Podgórne
Tytuł przelewu:    numer zamówienia

V. ZWROT TOWARU


1.    Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827; „Ustawa o Prawach Konsumenta”), Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży towaru bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów, o których mowa w pkt 5 poniżej, w terminie 14 dni od objęcia towaru
w posiadanie przez Klienta (lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik), a w przypadku umowy, która:
a.    obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części,
b.    polega na regularnym dostarczaniu towarów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów.
2.    Odstąpienie od umowy sprzedaży towaru następuje poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży towaru należy przesłać na adres: growitbox.com, ul. 23 pazdziernika 74, 62-080 Tarnowo Podgórne.
3.    Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy sprzedaży towaru, wskazanego w pkt 1 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia od odstąpieniu od umowy przed upływem tego terminu.
4.    W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia od umowy, zakupiony towar należy zwrócić na adres: growitbox.com, ul. 23 pazdziernika 74, 62-080 Tarnowo Podgórne, niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty odstąpienia od umowy. Do zachowania powyższego terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
5.    Koszt zwrotu rzeczy ponosi konsument. Create4You Piotr Krysiak nie zwraca konsumentowi dodatkowych kosztów przesyłki.
6.    Zwracany towar i dołączone do niego akcesoria nie mogą nosić śladów używania. Klient jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru
7.    Wraz ze zwracanym towarem należy odesłać dowód zakupu oraz wszystkie bezpłatne produkty i dokumenty dołączone do zwracanego towaru
8.    W celu dokonania zwrotu należy: - zapakować towar w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie, - towar odesłać na adres wskazany w pkt 4.
9.    Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
10.  Zwrot Kupującemu kwoty pieniężnej następuje poprzez przelew na rachunek bankowy bądź za pośrednictwem systemu Przelewy24. Inny sposób zwrotu kwoty pieniężnej jest możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sklepem.


VI. REKLAMACJE


1.    W przypadku stwierdzenia wad fizycznych towaru należy: - zapakować towar w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie, - przedstawić powód reklamacji, - towar odesłać listem poleconym na adres wskazany w pkt 4 sekcji V.
2.    Po uznaniu reklamacji Sklep oferuje rozwiązania do wyboru:
a.    wymiana towaru na inny towar o tej samej wartości,  
b.    zwrot kwoty pieniężnej obejmującej cenę towaru. W przypadku wyboru tej opcji Kupujący określa formę zwrotu kwoty pieniężnej.
3.    Jeżeli w wyniku reklamacji Sklep zobowiązany jest do zwrotu Kupującemu kwoty pieniężnej to zwrot następuje poprzez przelew na rachunek bankowy bądź za pośrednictwem systemu Przelewy24. Inny sposób zwrotu kwoty pieniężnej jest możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sklepem.


VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1.    Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.growitbox.com
2.    Regulamin Sklepu Internetowego „Growitbox.com” nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw klientów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).
3.    Składając zamówienie w Sklepie Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Kupującego oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
4.    Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
5.    Prezentacja towarów na stronach Sklepu internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient, składając zamówienie, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.
6.    Kupujący, potwierdzając złożenie zamówienia w growitbox.com, składa oświadczenie, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptował postanowienia
w nim zawarte.
7.    Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 Lutego 2018 r. i jego postanowienia stosuje się do umów zawartych począwszy od tej daty.
8.    Create4You Piotr Krysiak zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w wyniku zmiany obowiązującego prawa, bądź w związku ze zmianą danych firmy. O każdej zmianie regulaminu użytkownik zostanie poinformowany drogą mailową.