Czat

REGULAMIN KONKURSU „Darmowa wejściówka na Gardenia”

(zwany dalej: „Regulamin”)

(wersja: 310101.v1)

§1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

1.      Organizatorem konkursu związanego z „Darmowa wejściówka na Gardenia” dotyczącego

zadania opisanego w §2 ust. 8 lit. b) niniejszego Regulaminu (zwanego dalej: „Konkurs”) jest

Piotr Krysiak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Create4You Piotr Krysiak” w Tarnowie Podgórnym przy ul. Wiśniowy Sad 4a, NIP: 666-205-47-07, REGON:302839329 (zwana dalej „Organizatorem”).

2. Konkurs przeprowadzany jest za pośrednictwem strony Organizatora znajdującej się pod

adresem http://www.facebook.com/growitbox zamieszczonej w serwisie Facebook.

3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany,

zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego

Facebook. Serwis Facebook nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec uczestników za

przeprowadzenie Konkursu. Wszelkie dane osobowe wymagane i powierzane przez

Użytkowników są przekazywane Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook.

4. Konkurs trwa od 31.01.2019 r. od godz. 11.00 do 09.02.2019 r. do godz. 23:59.

5. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§2 [UCZESTNICY KONKURSU]

1. W Konkursie mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne, działające jako konsumenci w

rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,

które są osobami pełnoletnimi lub są osobami powyżej 16 roku życia, a poniżej 18 roku życia,

lub posiadającymi ograniczoną zdolność do czynności prawnych, ale posiadającymi zgodę

przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie (zwane dalej: „Uczestnikiem”).

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych

podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na

zlecenie Organizatora. W przypadku, gdy Organizator stwierdzi, że w rywalizacji konkursowej

brała udział osoba niespełniająca warunków uczestnictwa, zostanie ona wykluczona z

Konkursu oraz pozbawiona ewentualnej nagrody w Konkursie.

3. W Konkursie mogą brać udział osoby posiadające swoje konto osobiste w serwisie Facebook,

założone i prowadzone zgodnie z regulaminem serwisu Facebook (zwane dalej: „Profilem”).

Uczestnik może brać udział w Konkursie jedynie przy użyciu jednego Profilu. Dane zawarte na

Profilu (imię i nazwisko) muszą być prawdziwe i zgodne z rzeczywistością.

4. Uczestnik może brać udział w Konkursie jedynie przy użyciu jednego Profilu.

5. Uczestnik podczas trwania Konkursu może przedstawić tylko jedną odpowiedź konkursową.

W przypadku dodania więcej niż jednej odpowiedzi konkursowej Organizator będzie brał pod

uwagę wyłącznie pierwszą chronologicznie zgłoszoną odpowiedź konkursową Uczestnika.

6. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy.

7. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik zaświadcza, że jest jedynym autorem opublikowanej

przez siebie pracy konkursowej i posiada pełne prawa autorskie do niej.

8. Osoby spełniające opisane powyżej wymagania uczestnictwa w Konkursie mogą przystąpić do

Konkursu. Przystąpienie do Konkursu następuje z chwilą spełnienia kumulatywnie

następujących warunków:

a) zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowanie go poprzez dodanie do swojej

odpowiedzi konkursowej pisemnej deklaracji o treści „Zgadzam się z postanowieniami

regulaminu” w treści komentarza opublikowanego pod postem konkursowym;

b) realizacja zadania konkursowego: „Pokaż swój las w słoiku i uzyskaj najwięcej lików swojego zdjęcia.”

§3 [NAGRODY]

1. W konkursie przyznane zostanie darmowa wejściówka na Gardenię w Poznaniu w wybranym dniu 13-15.02

2. Zwycięzcy Konkursu nie mają prawa do wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju ani

żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody. Laureat Konkursu nie ma prawa do

przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie.

3. Jednemu Uczestnikowi rywalizacji konkursowej może zostać przyznana nie więcej niż jedna

Nagroda.

§4 [RYWALIZACJA KONKURSOWA]

1. Zadaniem Uczestników jest zamieszczenie najciekawszej pracy konkursowej określonej w §2

ust. 8 lit. b) Regulaminu.

2. Wybierając zwycięzców, Organizator będzie brał pod uwagę wyłącznie prace konkursowe

opublikowane w regulaminowym czasie określonym w §1 ust.4 Regulaminu.

3. Wybierając zwycięzców, Organizator kierować się będzie oryginalnością zgłoszonych prac

konkursowych.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z rywalizacji konkursowej prac

konkursowych, które zawierają elementy pornograficzne, rasistowskie, ksenofobiczne,

powszechnie uważane za nieodpowiednie w przestrzeni publicznej, a w tym wulgaryzmy, ataki

na osoby fizyczne m.in. ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię,

narodowość, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną oraz wzmiankujące

podmioty prowadzące działalność gospodarczą będącą konkurencją Organizatora.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z rywalizacji konkursowej odpowiedzi

konkursowe, które zostały skopiowane od innych Uczestników.

§5 [PUBLIKACJA WYNIKÓW I WYDAWANIE NAGRÓD]

1. Po upływie okresu wskazanego w §1 ust. 4 Regulaminu, w ciągu kolejnych 7 dni roboczych,

Organizator poinformuje zwycięzców poprzez komentarz umieszczony pod zwycięskimi

komentarzami pod postem konkursowym, zostanie także upubliczniony adres e-mailowy

Organizatora.

2. Zwycięzcy zostaną poproszeni o wysłanie e-maila na podany adres, a następnie podanie drogą

e-mailową danych adresowych (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, telefon kontaktowy)

niezbędnych do wysłania Nagrody

3. W przypadku wystąpienia rozbieżności między imieniem i nazwiskiem zwycięzcy, a nazwą

reprezentującego go profilu w serwisie Facebook Organizator może odstąpić od wydania

Nagrody.

4. Nienadesłanie przez zwycięzcę Konkursu danych określonych w ust. 2 powyżej w terminie 3

dni roboczych od zamieszczenia komentarza określonego w ust. 1 powyżej jest równoznaczne

ze zrzeczeniem się przez zwycięzcę uprawnienia do odbioru Nagrody, w konsekwencji czego

Organizator odstępuje od przyznania tej nagrody.

§6 [NADZÓR I REKLAMACJE]

1. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu Organizator powoła

trzyosobową komisję konkursową, w której skład wejdą osoby reprezentujące Organizatora

(zwana dalej: „Komisją”).

2. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, w szczególności prób wpływania

na wynik rywalizacji konkursowej w sposób niedozwolony poprzez na przykład zakładanie

fikcyjnych profili w serwisie Facebook, Komisja może podjąć decyzję o wykluczeniu Uczestnika

z Konkursu i pozbawienia go prawa do Nagrody.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn

leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku Nagroda przepada.

4. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora

wskazany w §1 ust. 1 Regulaminu lub drogą e-mailową na adres

kontakt@growitbox.com  Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom.

5. Pisemna reklamacja powinna zostać doręczona na adres wskazany w ust. 4 powyżej w

terminie 21 dni od ogłoszenia wyników Konkursu zawierać imię, nazwisko, wskazanie w

reklamacji i na kopercie nazwy Konkursu, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny

opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje doręczone w terminie wskazanym powyżej

rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

Reklamacje doręczone po upływie terminu określonego w pierwszym zdaniu powyżej będą

odrzucone.

6. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listownie lub drogą e-mailową na

adres podany w reklamacji w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

§7 [PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]

1. Administratorem danych jest Piotr Krysiak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Create4You Piotr Krysiak” w Tarnowie Podgórnym przy ul. Wiśniowy Sad 4a, NIP: 666-205-47-07, REGON:302839329. W sprawie swoich danych osobowych Uczestnik może skontaktować się z inspektorem ochrony danych

– e-mail: kontakt@growitbox.com.

2. Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach, a także przechowywane przez

następujący czas (okres):

a) Uczestnictwa w Konkursie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) – do

czasu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż przez okres niezbędny do rozpatrzenia

reklamacji,

b) Rozpatrywania reklamacji – na podstawie art. 6 lit. f RODO – do czasu jej rozpatrzenia,

c) Przesłania nagrody do laureata Konkursu – na podstawie art. 6 lit. f RODO – na czas

niezbędny do dokonania wysyłki nagrody.

3. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Growitbox, jak

też podmiotom udzielającym wsparcia - na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi

umowami powierzenia.

4. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania,

usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych

osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, Uczestnikowi

przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W

zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, Uczestnik ma prawo

wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,

którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim dane

Uczestnika są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na

podstawie zgody – przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania

od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym

formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Uczestnik może przesłać te dane innemu

administratorowi danych. Uczestnikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do

organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.